Polityka środowiskowa

Poprzez najwyższą jakość usług świadczonych w zakresie kasacji i recyklingu pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń oraz gospodarki odpadami firma przyjmuje ochronę środowiska jako jeden z najważniejszych priorytetów swojej działalności. W związku z powyższym ECO-CARS Sp. z o.o. zobowiązuje się:

 1. Prowadzić swoją działalność w sposób przyjazny dla środowiska, przyjmując właściwe zarządzanie środowiskiem jako jeden z najważniejszych priorytetów.
 2. Spełniać wszystkie wymogi mające zastosowanie w firmie wynikające z przepisów prawa dotyczącego ochrony środowiska.
 3. Rozwijać i doskonalić system recyklingu oraz gospodarki odpadami.
 4. Zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
 5. Podnosić świadomość ekologiczną pracowników, klientów i mieszkańców Poznania poprzez szkolenia, prelekcje oraz doradztwo.
 6. Zapobiegać nadzwyczajnym zagrożeniom środowiskowym.

Cele strategiczne polityki środowiskowej firmy zostały wymienione wyżej, cele operacyjne są następujące:

 1. Zapewnienie zgodnego z prawem o ochronie środowiska i ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji odzysku lub unieszkodliwiania powstałych odpadów.
 2. Zmniejszenie ilości odpadów powstających w wyniku działalności firmy i ich właściwe zagospodarowanie.
 3. Odzysk 90 procent wszystkich demontowanych pojazdów przeznaczonych do recyklingu (ustawa o recyklingu przewiduje 85 procent odzysku).
 4. Racjonalizowanie wykorzystania energii, wody, paliw i innych materiałów.
 5. Ochrona gleby i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami.
 6. Na etapie podejmowania decyzji o wdrożeniu nowego projektu lub technologii ocenianie potencjalnego wpływu na środowisko.
 7. Monitorowanie oddziaływania działalności firmy na środowiska i opracowanie na tej podstawie programów zapobiegawczych lub naprawczych.
 8. Podnoszenie wiedzy swoich pracowników poprzez informowanie o polityce firmy w ochronie środowiska i odpowiednie programy szkoleniowe.
 9. Motywowanie wszystkich pracowników do realizacji swoich zadań w sposób odpowiedzialny za środowisko i zgodny z zasadami niniejszej polityki.
 10. Kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem poprzez informowanie swoich klientów, dostawców o realizacji polityki ochrony środowiska.
 11. Realizację polityki środowiskowej uwzględniając wymagania i oczekiwania innych zainteresowanych stron, tj. klientów , dostawców.
 12. Utrzymywanie ścisłych kontaktów z odpowiednimi instytucjami tworzącymi prawo, władzami samorządowymi i organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska.

Poznań, dnia 24 lutego 2003 roku
Zarząd firmy

ECO-cars sponsorem Warty Poznań

All right reserved (c) 2024 ECO-cars.

Realizacja: tinsmedia