Sieć recyklingu pojazdów


Szanowni Państwo,
Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy nakładające na wprowadzających pojazdy obowiązek zapewnienia sieci recyklingu.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie ze zmienionym art. 14 pkt 3 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji od dnia 1 stycznia 2016 r. przez wprowadzającego pojazd rozumie się przedsiębiorcę będącego producentem pojazdu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu.
Wprowadzający pojazd, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego, jest obowiązany zapewnić sieć obejmującą co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju. (Dz. U. z 2015 r. poz. 933 art. 1. pkt 7. oraz tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 578 ze zm.).

Kara za brak sieci zbierania pojazdów to  12.000 zł + 12 zł za każdy sprowadzony pojazd * ilość brakujących stacji demontażu

ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA

• JAK WYPEŁNIC OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA SIECI?

Wprowadzający pojazd może zapewnić sieć poprzez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

Wprowadzający pojazd zapewniający sieć na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu jest obowiązany do ich zawarcia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

• UMOWA ZAPEWNIENIA SIECI RECYKLINGU ECO-CARS:

Podpisując umowę z firmą ECO-cars spełniacie Państwo ustawowy obowiązek, zyskujecie ochronę przed konsekwencjami oraz dołączacie do grupy Klientów sieci ECO-cars koordynowanych przez nas w sprawach sieci recyklingu przez 365 dni w roku.

Wprowadzający należący do PARTNERSKIEJ SIECI RECYKLINGU ECO-CARS mogą skupić się na swojej pracy - zawsze na czas podajemy informację odnośnie terminów, obowiązków, które Państwa dotyczą poprzez mejlowe monity, przypomnienia telefoniczne.

Klienci sieci recyklingu ECO-cars mają komfort szybkiego dostępu do informacji w kontakcie telefonicznym i mejlowym oraz jeśli jest taka potrzeba poświęcamy Państwu czas na merytoryczną pomoc przy wypełnianiu dokumentów i druków ( GIOŚ, BDO)

Wprowadzający mają dostęp do strony ekomis.eu , na której może prowadzić ewidencje sprowadzonych aut by w okresie sprawozdawczym wygenerować sprawozdanie do GIOŚ.

Cieszymy się bardzo dobrą opinią zarówno wśród Klientów jak i w jednostkach administracji państwowej.

• JAK PODPISAĆ UMOWĘ?

Zadzwoń lub napisz do nas już dziś:

737 886 371

lub

61 88 700 24 wew.17
siec@eco-cars.pl

Zaufaj naszemu doświadczeniu !

Z wszystkich firm, które zapewniały sieć zbierania pojazdów w latach 2006-2010, do dziś działa tylko jedna - ECO-cars.

• ROZLICZENIE OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA SIECI ZA ROK 2017 ORAZ 2018:

Zgodnie z art. 237aa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21), który wszedł w życie w dniu 6 stycznia 2018 r., wprowadzający pojazdy obowiązani przed dniem wejścia w życie ww. ustawy o odpadach do sporządzania i składania sprawozdań - na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - sporządzają i składają je, za rok 2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych lub sprawozdań lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a ww. ustawy o odpadach.

Oznacza to, że zastosowanie będzie miał wzór sprawozdania określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz.U. Nr 162, poz. 1009). Sprawozdanie należy złożyć w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

POBIERZ SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie należy wysłać listownie na adres:
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Kontakt w sprawie umowy zapewnienia sieci zbierania i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

737 886 371

lub

61 88 700 24 wew.17
siec@eco-cars.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

ECO-cars sponsorem Warty Poznań

All right reserved (c) 2021 ECO-cars.

Realizacja: tinsmedia