f

Sieć recyklingu pojazdów


Szanowni Państwo,
Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy nakładające na Wprowadzających pojazdy kategorii M1, N1 oraz L2e obowiązek zapewnienia sieci recyklingu. Przepisy dotyczą nabywców wewnatrzwspólnotowych oraz importerów.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie ze zmienionym art. 14 pkt 3 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji od dnia 1 stycznia 2016 r. przez wprowadzającego pojazd rozumie się przedsiębiorcę będącego producentem pojazdu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu.
Wprowadzający pojazd, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego, jest obowiązany zapewnić sieć obejmującą co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju. (Dz. U. z 2015 r. poz. 933 art. 1. pkt 7. oraz tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 578 ze zm.).

Kara za brak sieci zbierania pojazdów to  12.000 zł + 12 zł za każdy sprowadzony pojazd * ilość brakujących stacji demontażu

ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA

• JAK WYPEŁNIć OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA SIECI?

Wprowadzający pojazd może zapewnić sieć poprzez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

Wprowadzający pojazd zapewniający sieć na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu jest obowiązany do ich zawarcia w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zobowiązany jest do uiszczania rocznej opłaty wynikającej z umowy.

• UMOWA ZAPEWNIENIA SIECI RECYKLINGU ECO-CARS:

Podpisując umowę z firmą ECO-cars spełniacie Państwo ustawowy obowiązek,

zyskujecie ochronę przed konsekwencjami oraz dołączacie do grupy Klientów sieci ECO-cars koordynowanych przez nas w sprawach sieci recyklingu przez 365 dni w roku.

Wprowadzający należący do PARTNERSKIEJ SIECI RECYKLINGU ECO-cars mogą skupić się na swojej pracy - zawsze na czas podajemy informację odnośnie terminów, obowiązków, które Państwa dotyczą poprzez mejlowe monity, przypomnienia telefoniczne.

Klienci sieci recyklingu ECO-cars mają komfort szybkiego dostępu do informacji w kontakcie telefonicznym i mejlowym oraz jeśli jest taka potrzeba poświęcamy Państwu czas na merytoryczną pomoc przy wypełnianiu dokumentów i druków ( GIOŚ, BDO).

Wprowadzający mają dostęp do strony ekomis.eu , na której może prowadzić ewidencje sprowadzonych aut.

Cieszymy się bardzo dobrą opinią zarówno wśród Klientów jak i w jednostkach administracji państwowej.

• JAK PODPISAĆ UMOWĘ?

Zadzwoń lub napisz do nas już dziś:

737 886 371

lub napisz
siec@eco-cars.pl


Zaufaj naszemu doświadczeniu !

Z wszystkich firm, które zapewniały sieć zbierania pojazdów w latach 2006-2010, do dziś działa tylko jedna - ECO-cars.

•UMOWA SIECI I CO DALEJ?

Dodatkowe obowiązki Wprowadzających pojazdy:

1. Po podpisaniu umowy sieci recyklingu Wprowadzający ma obowiązek złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO lub zaktualizować wpis do rejestru o dodatkowe działy dotyczące sprowadzania pojazdów (data wprowadzenia obowiązku styczeń 2018r.).

Każdy przedsiębiorca dołączający do sieci recyklingu ECO-cars może liczyć na nieodpłatną pomoc w związku z wpisem lub aktualizacją wpisu do rejestru BDO.

2. Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność związaną z wprowadzaniem towarów objętych podatkiem akcyzowym ma obowiązek założenia konta firmowego na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (data wprowadzenia obowiązku 01.07.2021r.).

•Sprawozdawczość

Po zakończeniu roku kalendarzowego Wprowadzający ma obowiązek poprzez system BDO w terminie do 15 marca roku sprawozdawczego złożyć następujące sprawozdania za rok ubiegły:

1. Sprawozdanie z wprowadzonych w roku ubiegłym ilości sztuk pojazdów kat. M1, N1, L2e,

2. Sprawozdanie produktowe z ilości kilogramów opon i olejów wprowadzonych z autami.

3. Sprawozdanie dotyczące ilości wprowadzonych kilogramów akumulatorów i baterii przenośnych.


W sprawach związanych ze sprawozdawczością możecie Państwo również liczyć na naszą pomoc. Od roku 2020 wprowadzona została dodatkowa usługa związana z obowiązkami sprawozdawczymi w BDO, z naszego doświadczenia korzystają przedsiębiorcy związani z siecią recyklingu ECO-cars jak i przedsiębiorcy z innych branż i firm.


Jeżeli Wprowadzający prowadzi inne działalności, które są obowiązane wpisem do rejestru BDO składa dodatkowe sprawozdania.

•ROZLICZENIE OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA SIECI ZA ROK 2017 ORAZ 2018:

Zgodnie z art. 237aa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21), który wszedł w życie w dniu 6 stycznia 2018 r., wprowadzający pojazdy obowiązani przed dniem wejścia w życie ww. ustawy o odpadach do sporządzania i składania sprawozdań - na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - sporządzają i składają je, za rok 2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych lub sprawozdań lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a ww. ustawy o odpadach.

Oznacza to, że zastosowanie będzie miał wzór sprawozdania określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz.U. Nr 162, poz. 1009). Sprawozdanie należy złożyć w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

POBIERZ SPRAWOZDANIE obowiązujące w latach 2017 / 2018

Sprawozdanie należy wysłać listownie na adres:

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3
02-362 Warszawa

Kontakt w sprawie umowy zapewnienia sieci zbierania i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

737 886 371

lub

siec@eco-cars.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

ECO-cars sponsorem Warty Poznań

All right reserved (c) 2023 ECO-cars.

Realizacja: tinsmedia