Dbam o środowisko

PCB: odbiór + transport + certyfikat utylizacji - Tel. 61 88 700 24

ECO-cars odbiera wszystkie polichlorowane bifenyle. Na wszystkie odebrane odpady wydajemy certyfikaty o ich utylizacji zgodnie z konwencją genewską. W celu uzgodnienia warunków odbioru odpadu prosimy o kontakt.

Skażenie środowiska naturalnego polichlorowanymi bifenylami (PCB) jest postrzegane jako jeden z globalnych problemów ekologicznych na świecie. Istnieje realne zagrożenie środowiska naturalnego w Polsce, z uwagi na posiadane urządzenia elektroenergetyczne zawierające te trucizny, nieświadomy import i obrót produktami zanieczyszczonymi PCB oraz niekontrolowaną zbiórkę i utylizację odpadów, w których mogą występować PCB.

Zdecydowane działania uprzemysłowionych państw w zakresie uregulowań prawnych i intensyfikacja prac związanych z kontrolą i utylizacją PCB na świecie wymaga wdrożenia krajowego systemu przeciwdziałania skażeniu środowiska naturalnego w Polsce związkami polichlorobifenylu.

Do rozwiązania wymienionych problemów Polska zobowiązana jest jako sygnatariusz porozumień międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska (Konwencja Helsińska). Wymaga tego także akt stowarzyszeniowy z Unią Europejską, w której szczególną uwagę poświęca się zagadnieniu ochrony środowiska przed skutkami skażenia PCB, co znajduje wyraz m. in. w obowiązujących tam przepisach prawnych.

Polichlorowane bifenyle, określane powszechnie skrótem PCB lub też PCBs (w języku angielskim) w celu podkreślenia iż występują zazwyczaj jako mieszanina kongenerów, nie występują w przyrodzie jako naturalne związki chemiczne, a ich pojawienie się w środowisku naturalnym wynika z nieświadomej bądź nieodpowiedzialnej działalności człowieka.

Polichlorowane bifenyle podobnie jak freony, pestycydy czy inne związki chloroorganiczne po okresie powszechnego stosowania i wzmożonej produkcji przedostały się do środowiska naturalnego. W związku z tym produkcja ich została wstrzymana i podjęto działania zmierzające do ograniczenia związanych z nimi zagrożeń. Polichlorowane bifenyle (PCB) otrzymywano na skalę techniczną w bezpośredniej reakcji bifenylu z chlorem, uzyskując mieszaniny kongenerów o składzie zależnym od proporcji chloru i bifenylu oraz warunków przeprowadzanej syntezy.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 40 ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw posiadacze odpadów zawierających PCB obowiązani są usunięcia z nich oraz unieszkodliwienia PCB albo, jeśli usunięcie PCB jest niemożliwe, do unieszkodliwienia tych odpadów w terminie nie później niż do 31 grudnia 2010 r.

Zapraszamy do zapoznania się z kampanią "Detox" prowadzoną przez WWF.

ECO-cars Sp. z o.o.
ul. Forteczna 14a
61-362 Poznań
tel./fax +48 (61) 88 700 24
tel. +48 (61) 887 01 39
biuro@eco-cars.pl