I starostlivosti o životné prostredie

Profil činnosti spoločnosti

Hlavné činnosti Eco-Cars:

  • Recyklácia vozidiel
  • Recyklácia RTV
  • Odber, preprava a znehodnocovanie odpadov ktoré vznikli ako produkt počas výrobných a povýrobných procesov
  • Na recykláciu prijímame druhotné suroviny
  • Bezplatné zabezpečenie vreciek, zberných nádob alebo kontajnerov určených na zber druhotných surovín
  • Zabezpečíme odber látok a surovín v dohodnutých termínoch alebo po telefonickej dohode
  • Zaručujeme rýchle jednanie
  • Spúšťame Programy triedeného zberu odpadov
  • Predaj autosúčiastok
  • Zber použitých batérií

ECO-CARS je pružne rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá na základe oprávnenia č. 58 Vojvodu Veľkopoľska sa ako PRVÁ v Poznani zaoberá problémom recyklácie automobilových vozidiel a všetkých strojov a vozidiel ktoré podliehajú povinnosti registrácie na Dopravnom oddelení. Podnik má vlastnú certifikovanú vedľajšiu koľaj, čo umožňuje demontáž strojov a zariadení s veľkou tonážou (napr. mestské dopravné prostriedky, vagóny). Máme vlastnú prepravu. Vozidlá majú povolenia ADR

Na základe rozhodnutia Vojvodu Veľkopoľska č. SR-II-3-6620-17/02 z 23.09.2002 a jeho doplnením z 20.02.2003 č. SR-II-3-6620-17a/0203 nám bolo udelené povolenie na vytváranie nebezpečných odpadov a iných odpadov ako sú nebezpečné ako aj povolenie na pôsobenie v oblasti znovunadobúdania, zberu, prepravy a skladovania odpadov. Týka sa to priemyselných odpadov

Naším cieľom je poskytovanie služieb na najvyššej úrovni a za najlepších podmienok. Ponúkame komplexnú obsluhu v rozsahu hospodárenia s odpadmi, nebezpečnými látkami, znehodnocovania a odberu nebezpečných látok a odpadov ako aj odpadov iných ako sú nebezpečné

Naši zamestnanci vďačne odpovedia na všetky Vaše otázky.

K dispozícií sme od pondelku do piatku v čase 8.00-16.00, v soboty v čase 8.00-13.00
tel.: 0048-61-88 700 24, 88 701 39, 88 701 40

ECO-cars Sp. z o.o.
ul. Forteczna 14a
61-362 Poznań
tel./fax +48 (61) 88 700 24
tel. +48 (61) 887 01 39
biuro@eco-cars.pl