I starostlivosti o životné prostredie

Zber batérií

AKCIA ZBIERKY BATÉRIÍ je súčasťou programu „STAROSTLIVOSŤ O NAŠE MESTO POZNAŃ” ktorý realizuje firma Eco-cars. Zber použitých batérií predíde tomu, aby sa nedostali na skládku komunálneho odpadu ale boli spracované ako druhotné suroviny (zložkami batérií sú o. i. nikel, kadmium a ortuť, látky veľmi škodlivé pre zdravie človeka a životné prostredie) a recyklované

Zákon z 11. mája 2001 (Dz.U. Nr 63, poz 639) určuje povinnosti podnikateľov v rozsahu hospodárenia s niektorými odpadmi, tzn., že všetci podnikatelia (importéri aj výrobcovia) uvádzajúci batérie a akumulátory na trh sú povinný zbierať a podrobiť druhotnému spracovaniu alebo recyklácií určitú časť tovaru uvedeného na trh. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sú podnikatelia dodatočne zaťažení vysokými výrobnými sankciami

ECO-cars Sp. z o.o.
ul. Forteczna 14a
61-362 Poznań
tel./fax +48 (61) 88 700 24
tel. +48 (61) 887 01 39
biuro@eco-cars.pl