Szkolenia

Najbliższe szkolenia:

SZKOLENIE Z ZASAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI WEDŁUG AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Poznań 30.10.2019r.

Warszawa 20.12.2019r.

Program szkolenia:

Lp. Temat Godzina
1 Ustawa o odpadach oraz zmiany po nowelizacji 20 lipca 2018 r. Rozporządzenia i projekty rozporządzeń:
• Katalog odpadów - jak prawidłowo kodować odpady (case study).
• Odpowiedzialność za odpady, jej przenoszenie.
• Właściwe magazynowanie odpadów - projekt rozporządzenia dotyczącego magazynowania odpadów.
• Monitoring miejsc magazynowania odpadów obowiązkowy od 2019 r.
09.30-11.30
2 Przerwa kawowa 11.30-11.45
3 Pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów:
• Konieczność zmian decyzji, wydawanie decyzji w oparciu o znowelizowaną ustawę o odpadach, kiedy następuje utrata ważności decyzji.
• Tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów i odpowiedzialność za szkody w środowisku.
• Jak określić limity magazynowanych odpadów, rodzaje opadów (warsztat).
• Odpady z instalacji i z poza instalacji (warsztat).
• Kompetencje organów wydających i opiniujących nowe decyzje.
• Zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności.
• Operat przeciwpożarowy.
• Decyzje środowiskowe i prawo miejscowe w gospodarce odpadami.
• Zabezpieczenie roszczeń w gospodarowaniu odpadami, ich forma i sposób naliczenia.
11.45-13.00
4 Przerwa obiadowa 13.00-13.45
5 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów i procedura produktu ubocznego:
• Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, warunki wymagania, jakie nowe obowiązki nakłada.
• Co należy umieścić we wniosku o wydanie pozwolenia.
• Produkt uboczny - procedura uznania (case study).
• Decyzja o uznaniu za produkt uboczny zamiast zgłoszenia od sierpnia 2018 r. - jak przeprowadzić procedurę wg nowych zasad?
• Obowiązek uzyskania statusu produktu ubocznego na nowo dla zakończonych postępowań.
13.45-15.30
6 Przerwa kawowa 15.30-15.45
7 Rejestr BDO, transport odpadów:
• Rejestr BDO, rodzaje wpisów, numer gdzie należy go umieszczać.
• Nowe zasady transportu odpadów, zniesienie pozwoleń, wpis do BDO, oznakowania, zasady przewozu i kary
• Zmiany w transgranicznym przemieszczaniu odpadów od sierpnia 2018 r.
• Nowe sankcje karne w gospodarowaniu odpadami.

Ewidencja i sprawozdawczość:
• KPO, KEO, roczne sprawozdania (warsztat).
15.45-16.30

Koszt udziału w szkoleniu to 850,00 zł netto za osobę.

Osoba do kontaktu Aleksandra Garczarek 737 886 371

Zgłoszenia należy wysyłać na adres szkolenia@eco-cars.pl

LUB PRZEZ FORMULARZUWAGA :Ilość miejsc ograniczona.

Zakwalifikowanie na szkolenie nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto.

Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.
Rezygnacja po tym terminie lub nieobecność na Szkoleniu jest jednoznaczna z poniesieniem całkowitych kosztów udziału w Szkoleniu. Zamiast zgłoszonej osoby może wziąć udział inny pracownik firmy.

Forma kształcenia zgodna z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Wykładowcą jest specjalista ochrony środowiska z bogatym doświadczeniem w zakresie interpretacji przepisów Prawa Ochrony Środowiska i dyrektyw unijnych. Specjalista zajmujący się od lat opracowywaniem dokumentacji wnioskowej z zakresu Prawa Ochrony Środowiska i innych powiązanych aktów prawnych oraz rozwiązywaniem praktycznych problemów związanych z gospodarką odpadami w wielu zakładach.

All right reserved (c) 2020 ECO-cars.

Realizacja: tinsmedia