Szkolenia

Najbliższe szkolenia:

Sprawozdawczość w BDO WEDŁUG AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Poznań 04.09.2020

Program szkolenia:

Lp. Temat
1 Terminy składania sprawozdań w BDO.
2 Moduły sprawozdawcze w BDO.
3 Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi:
• Dział I – Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie i informacje o przekazywanych danych,
• Dział II – Opakowania – moduł dla prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który oferuje torby na zakupy z tworzywa sztucznego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
4 Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami:
• Dział I - Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych
• Dział XI - Informacja o wytworzonych odpadach.
5 Warsztaty praktyczne – omówienie modułów krok po kroku.
6 Składanie sprawozdań, pobieranie UPO, tworzenie korekt.
7 Analiza błędów.

Koszt udziału w szkoleniu to 600,00 zł netto za osobę.

Osoba do kontaktu Aleksandra Garczarek 737 886 371

Zgłoszenia należy wysyłać na adres szkolenia@eco-cars.pl

LUB PRZEZ FORMULARZUWAGA :Ilość miejsc ograniczona.

Zakwalifikowanie na szkolenie nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto.

Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.
Rezygnacja po tym terminie lub nieobecność na Szkoleniu jest jednoznaczna z poniesieniem całkowitych kosztów udziału w Szkoleniu. Zamiast zgłoszonej osoby może wziąć udział inny pracownik firmy.

Forma kształcenia zgodna z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Wykładowcą jest specjalista ochrony środowiska z bogatym doświadczeniem w zakresie interpretacji przepisów Prawa Ochrony Środowiska i dyrektyw unijnych. Specjalista zajmujący się od lat opracowywaniem dokumentacji wnioskowej z zakresu Prawa Ochrony Środowiska i innych powiązanych aktów prawnych oraz rozwiązywaniem praktycznych problemów związanych z gospodarką odpadami w wielu zakładach.

ECO-cars sponsorem Warty Poznań

All right reserved (c) 2024 ECO-cars.

Realizacja: tinsmedia